മുരളി തുമ്മാരുകുടി


വെങ്ങോലയില്‍ ജനനം. ഐ ഐ ടി കാണ്പൂരില്‍ നിന്നും പി എച് ഡി ബിരുദം. ഇപ്പോള്‍ ഐക്യ രാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം തലവന്‍. ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മിക്ക യുദ്ധ, ദുരന്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തു. അല്പം കളിയും അല്പം കാര്യവും ആയി മാതൃഭൂമിയില്‍ ഒരിടത്തൊരിടത്ത് എന്ന പംക്തി എഴുതുന്നു. കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായിസുരക്ഷയെപ്പറ്റി ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു.

നാഴികക്കല്ലുകൾ

1964 ജനനം

1986 കോതമംഗലം എം .എ . കോളേജിൽ നിന്നും സിവിൽ എഞ്ചിനീറിങ്ങിൽ ബിരുദം

1988 ഐ. ഐ. ടി. കാൺപൂരിൽ നിന്നും എൻവിറോണ്മെന്റൽ എഞ്ചിനീറിങ്ങിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം .

1988 - 89 നാഷണൽ എൻവിറോണ്മെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസേർച് ഇന്സ്ടിട്യൂറ്റ് നാഗ്പൂരിൽ ഗവേഷകനായി സേവനം.

1993 ഐ. ഐ. ടി. കാൺപൂരിൽ നിന്നും പി. എച് . ഡി.

1993 ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഇന്സ്ടിട്യൂറ്റ് ഓഫ് ഡെവലൊപ്മെന്റ് റിസേർച്ചിൽ സേവനം .

1995 ബ്രൂണെയ്‌ ഷെൽ പെട്രോളിയം കമ്പനിയിൽ എൻവിറോണ്മെന്റല് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഹെഡായി സേവനം.

1999 പെട്രോളിയം ഡെവലൊപ്മെന്റ് ഒമാനിൽ കോർപറേറ്റ് എൻവിറോണ്മെന്റൽ അഡ്വൈസർ ആയി സേവനം .

2013 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവിറോൺമെറ്റിൽ ചേർന്നു.

2017 യു. എൻ. എൻവിറോണ്മെന്റിന്റെ ചീഫ് ഡിസാസ്‌റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ടു.